ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

Artikel 1: Definities
1. Sport & Support, gevestigd te Samuel de Marezhof 103, Maarsbergen, KvK-nummer: 70868417 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens verkoper.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling
1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webwinkel voldaan.
2. In het geval van factuur na intakegesprek moet de betaling binnen 7 werkdagen worden voldaan. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
4. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koop-prijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht
1. De consument kan na aanschaffing van de pdf artikelen in de webshop geen roep doen op teruggave, aangezien deze direct downloadbaar zijn.
2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN CHALLENGES

Gezondheidsverklaring Deelnemer
De Deelnemer verklaart dat hij of zij in een goede gezondheid verkeert en de conditie heeft om zonder problemen deel te nemen aan de door Sport & Support georganiseerde activiteit. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de beoordeling van zijn of haar capaciteiten. In geval van twijfel neemt de Deelnemer contact op met Sport & Support.
 
Verplichtingen Deelnemer ten aanzien van veiligheid en de natuur
De Deelnemer gedraagt zich op een verantwoordelijke wijze. De Deelnemer draagt tijdens de gehele duur van de activiteit een fietshelm. De Deelnemers is in bezit van een geldig vignet voor de Utrechtse Heuvelrug. 

Schade en aansprakelijkheid
De Deelnemer is zich bewust van de risico’s van de activiteiten en doet volledig op eigen risico aan de activiteiten mee. Sport & Support aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor materiële- en/of immateriële- en/of gevolgschade van welke aard dan ook. Bij wangedrag tegenover andere deelnemers, aanwezigen op het mountainbikeparcours, en in de natuur behoudt Sport & Support zich het recht voor de participatie van de Deelnemer aan de activiteit te beëindigen zonder restitutie van de betaalde activiteitensom.

Intellectueel eigendom
Het Sport en Support trainingsschema is intellectuele eigendom van Sport & Support. Dit schema mag niet voor andere commerciële doeleinden gebruikt worden.

PRIVACYVERKLARING

Sport & Support hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van de gebruikers van onze website.
Als je het aanmeldformulier invult, vragen we je persoonsgegevens te verstrekken. Gegevens die we van je vragen en bewaren zijn je naam, telefoonnummer, je e-mailadres en je postadres.

Voor welk doeleinden gebruiken wij je gegevens?
Deze gegevens worden gebruikt om je aanmelding te verwerken en contact met je op te kunnen nemen. Wij zullen je persoonlijke gegevens nooit aan derden geven of verkopen voor andere doeleinden.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?
We bewaren je gegevens in ons systeem om bij aanvragen snel te kunnen reageren en je op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. We bewaren persoonsgegevens gedurende de periode dat je gezien wordt als een klant, prospect en/of geïnteresseerde.
Mocht je je gegevens willen aanpassen of willen dat we je gegevens uit ons systeem verwijderen, dan kun je ons dit laten weten via een mail naar info@sportensupport.nl

Waar worden je gegevens opgeslagen?
De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server bij Sport & Support. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle gegevens die verwerkt worden adequaat worden beschermd. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons via info@sportensupport.nl